ดอกไม้ร่วง

แนะนำตนเอง
ชื่อ : นางสาวกิตติมา มณีโชติ (นิล)

ภูมิลำเนา : อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่อยู่ปัจจุบัน : 207/1 หมู่ 2 ตำบลจันดี อำเภอฉวาง

จังหวัด นครศรีธรรมราช

สถานที่ทำงาน : โรงเรียนวัดจันดี อำเภอช้างกลาง

จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสพป.นศ2

วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 4 วิเคราะห์สถานศึกษา

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
           โรงเรียนวัดจันดี  ตั้งอยู่  หมู่ 10 ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช                 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
                 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษา ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน  678 คน  มีข้าราชครู      คน  ครูช่วยสอน   1 คน  ครูจ้างสอน 2 คน
ครูตามโครงการsp2 2 8o  เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนคือ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 7  และ หมู่ที่ 10 ตำบลหลักช้าง  อำเภอช้างกลาง
สภาพโดยรวมของโรงเรียนวัดจันดี
                โรงเรียนวัดจันดีอยู่ในชุมชนตลาดจันดี เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา  ค้าขายและรับจ้าง  เป็นชุมชนที่มีประชากรต่างถิ่นมาก          ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีสารทเดือนสิบ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีการบวช ประเพณีสรงน้ำพ่อท่านคล้อย และประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุน้อย
               
โครงสร้างการบริหารของโรงเรียน
         โรงเรียนวัดจันดีแบ่งโครงสร้างงานเป็น 5 ฝ่ายงาน
1.       งานวิชาการ
2.       งานบุคลากร
3.       งานการเงินและงบประมาณ
4.       งานบริหารทั่วไป
5.       งานสัมพันธ์ชุมชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สถานที่ทำงานของฉัน

บุคลากรของโรงเรียน

กิจกรรมที่ 4 วิเคราะห์บริบทสถานศึกษา

ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลทั่วไป โรงเรียนวัดจันดี ตั้งอยู่ หมู่ 10 ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษา ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 678 คน มีข้าราชครู คน ครูช่วยสอน 1 คน ครูจ้างสอน 2 คน ครูตามโครงการsp2 2 8o เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนคือ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 7 และ หมู่ที่ 10 ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง สภาพโดยรวมของโรงเรียนวัดจันดี โรงเรียนวัดจันดีอยู่ในชุมชนตลาดจันดี เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา ค้าขายและรับจ้าง เป็นชุมชนที่มีประชากรต่างถิ่นมาก ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีสารทเดือนสิบ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีการบวช ประเพณีสรงน้ำพ่อท่านคล้อย และประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุน้อย โครงสร้างการบริหารของโรงเรียน โรงเรียนวัดจันดีแบ่งโครงสร้างงานเป็น 5 ฝ่ายงาน 1.งานวิชาการ 2.งานบุคลากร 3.งานการเงินและงบประมาณ 4.งานบริหารทั่วไป 5.งานสัมพันธ์ชุมชน