ดอกไม้ร่วง

แนะนำตนเอง
ชื่อ : นางสาวกิตติมา มณีโชติ (นิล)

ภูมิลำเนา : อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่อยู่ปัจจุบัน : 207/1 หมู่ 2 ตำบลจันดี อำเภอฉวาง

จังหวัด นครศรีธรรมราช

สถานที่ทำงาน : โรงเรียนวัดจันดี อำเภอช้างกลาง

จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสพป.นศ2

วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 4 วิเคราะห์สถานศึกษา

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
           โรงเรียนวัดจันดี  ตั้งอยู่  หมู่ 10 ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช                 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
                 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษา ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน  678 คน  มีข้าราชครู      คน  ครูช่วยสอน   1 คน  ครูจ้างสอน 2 คน
ครูตามโครงการsp2 2 8o  เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนคือ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 7  และ หมู่ที่ 10 ตำบลหลักช้าง  อำเภอช้างกลาง
สภาพโดยรวมของโรงเรียนวัดจันดี
                โรงเรียนวัดจันดีอยู่ในชุมชนตลาดจันดี เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา  ค้าขายและรับจ้าง  เป็นชุมชนที่มีประชากรต่างถิ่นมาก          ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีสารทเดือนสิบ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีการบวช ประเพณีสรงน้ำพ่อท่านคล้อย และประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุน้อย
               
โครงสร้างการบริหารของโรงเรียน
         โรงเรียนวัดจันดีแบ่งโครงสร้างงานเป็น 5 ฝ่ายงาน
1.       งานวิชาการ
2.       งานบุคลากร
3.       งานการเงินและงบประมาณ
4.       งานบริหารทั่วไป
5.       งานสัมพันธ์ชุมชน

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 5 สรุปการศึกษาดูงานมาเลเซีย-สิงคโปร์

การไปศึกษาดูงานประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์
 ในระหว่างวันที่ 24-28 ม.ค.2554 โดยมีรายละเอียดในการเดินทาง ดังนี้

วันที่ 1 (24 ม.ค. 2554)

นักศึกษามาขึ้นรถทัวร์ของบริษัทศิรินครทัวร์ จุดแรกที่ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช  เวลา 03.30 น.   เริ่มออกเดินทางเวลา 04.00 น.  และจอดรับนักศึกษาที่ สามแยกสวนผัก อ.ร่อนพิบูลย์  อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง  รถแล่นมาถึงด่านชายแดนไทย-มาเลเซีย เวลาประมาณ 11.00 น.  นักศึกษาทุกคนเตรียมเอกสารการเดินทางเพื่อออกนอกประเทศไทย  และเดินทางเข้าประเทศมาเลเซีย หลังจากนั้นรถแล่นตรงไปยังจุดศึกษาดูงาน ณ โรงเรียน Kodiang ของรัฐเคดาห์ ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง มีนักเรียน 500 กว่าคน ครู ประมาณ 80 คน เปิดสอนตังแต่ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา โดยโรงเรียนจะเปิดสอน เวลา 07.00 น. ถึงเวลา 12.00 น.  แต่การศึกษาดูงานครั้งนี้ได้ประโยชน์น้อย เพราะส่วนใหญ่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ จึงไม่สามารถตามถึงสิ่งที่ต้องการจะศึกษาได้
เมื่อศึกษาดูงานเสร็จ ก็นั่งรถต่อไปสู่เกาะปีนัง  และได้แวะรับประทานอาหารเย็น ซึ่งอาหารที่นี่มีรสจืดมาก ต้องใช้พริกน้ำปลาเพิ่มรสชาติ หลังจากนั้นเดินทางไปโรงแรมเพื่อพักผ่อน                                                                                     


 วันที่ 2 (25 ม.ค. 2554)
          นักศึกษาตื่นเวลา 05.00 น หรือ 06.00 น. ของมาเลเซีย  หลังจากทำธุระส่วนตัวเสร็จก็มารับประทานอาหารเช้า
ของโรงแรม  แล้วนั่งรถเพื่อเดินทางไปยังป้อมปืนสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 หลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ระหว่างทางแวะชมพระราชวังของประเทศมาเลเซีย อนุสรณ์ทหารอาสา  ตึกแฝดเปโตรนาส เป็นตึกที่มีความสูง 452 เมตร  แล้วเดินทางสู่เกนติ้งเมืองมหานครแห่งความบันเทิงบนภูเขาสูง 
  ซึ่งต้องนั่งกระเช้าไฟฟ้า(SKY WAY ) ขึ้นไป เมื่อเข้าที่พักและได้จัดการกับสัมภาระแล้วก็มารับประทานอาหาร หลังจากนั้นได้เข้าไปดูบรรยากาศของบ่อนคาสิโน แล้วกลับไปพักผ่อน     
                    
  วันที่ 3 (26 ม.ค. 2554)
               หลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้ว ก็เดินทางออกจากเกนติ้งโดยรถประจำทาง  และขึ้นรถเดินทางออกจากเมืองปุตราจายา และชมตึกรัฐสภา มัสยิดสีชมพู จนเดินทางมาถึงด่านและนำเอกสารเพื่อใช้ในการออกจากประเทศมาเลเซีย และเข้าประเทศสิงคโปร์ พักผ่อนที่นี่ 1 คืน
 

วันที่4 (27 ม.ค. 2554)
หลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้วก็เดินทางไปยังอ่าวสิงคโปร์ ถ่ายรูปกับรูปปั้นสิงโตพ่นน้ำที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศ และเที่ยวย่านการค้าบริเวณถนนออร์ชาร์ด เที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยังเกาะเซ็นโตซ่า ศูนย์รวมความบันเทิงที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกของสิงคโปร์ ชมภาพยนต์ 4 มิติ หลังจากนั้นรับประทานอาหารเย็น และรอชม Song of the sea แล้วไปล่องเรือชมเมืองสิงคโปร์ยามค่ำคืน จากนั้นเดินทางออกจากสิงคโปรเข้าสู่เมืองยะโฮบารู ประเทศมาเลเซีย แวะพักผ่อนที่โรงแรม


                       
      วันที่ 5 (28 ม.ค. 2554)                     
 เมื่อรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมแล้วได้เดินทางกลับโดย ผ่านกรุงกัวลาลัมเปอร์ จากนั้นเดินทางถึงดิวตี้ฟรี ร้านค้าปลอดภาษี และเมื่อถึงด่านให้เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารเพื่อออกจากประทศมาเลเซีย  และตรวจเอกสารเข้าประเทศไทยที่ด่านของไทย  รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัยแล้วขึ้นรถเดินทางกลับสู่ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช  ซึ่งในการเดินทางครั้งนี้นักศึกษาทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพ

                                                                           

   
การศึกษาดูงานครั้งนี้ข้าพเจ้าคิดว่าถึงแม้จะไม่ประสบความสำเร็จ
ในเรื่องการศึกษาดูงาน  แต่ทุกคนประสบความสำเร็จในความรัก ความสนิทสนม
 และความสามัคคี

                                                                                                         


  

                                                                             
            
              

         สถานที่ทำงานของฉัน

บุคลากรของโรงเรียน

กิจกรรมที่ 4 วิเคราะห์บริบทสถานศึกษา

ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลทั่วไป โรงเรียนวัดจันดี ตั้งอยู่ หมู่ 10 ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษา ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 678 คน มีข้าราชครู คน ครูช่วยสอน 1 คน ครูจ้างสอน 2 คน ครูตามโครงการsp2 2 8o เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนคือ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 7 และ หมู่ที่ 10 ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง สภาพโดยรวมของโรงเรียนวัดจันดี โรงเรียนวัดจันดีอยู่ในชุมชนตลาดจันดี เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา ค้าขายและรับจ้าง เป็นชุมชนที่มีประชากรต่างถิ่นมาก ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีสารทเดือนสิบ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีการบวช ประเพณีสรงน้ำพ่อท่านคล้อย และประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุน้อย โครงสร้างการบริหารของโรงเรียน โรงเรียนวัดจันดีแบ่งโครงสร้างงานเป็น 5 ฝ่ายงาน 1.งานวิชาการ 2.งานบุคลากร 3.งานการเงินและงบประมาณ 4.งานบริหารทั่วไป 5.งานสัมพันธ์ชุมชน