ดอกไม้ร่วง

แนะนำตนเอง
ชื่อ : นางสาวกิตติมา มณีโชติ (นิล)

ภูมิลำเนา : อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่อยู่ปัจจุบัน : 207/1 หมู่ 2 ตำบลจันดี อำเภอฉวาง

จังหวัด นครศรีธรรมราช

สถานที่ทำงาน : โรงเรียนวัดจันดี อำเภอช้างกลาง

จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสพป.นศ2

สถานที่ทำงานของฉัน

บุคลากรของโรงเรียน

กิจกรรมที่ 4 วิเคราะห์บริบทสถานศึกษา

ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลทั่วไป โรงเรียนวัดจันดี ตั้งอยู่ หมู่ 10 ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษา ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 678 คน มีข้าราชครู คน ครูช่วยสอน 1 คน ครูจ้างสอน 2 คน ครูตามโครงการsp2 2 8o เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนคือ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 7 และ หมู่ที่ 10 ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง สภาพโดยรวมของโรงเรียนวัดจันดี โรงเรียนวัดจันดีอยู่ในชุมชนตลาดจันดี เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา ค้าขายและรับจ้าง เป็นชุมชนที่มีประชากรต่างถิ่นมาก ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีสารทเดือนสิบ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีการบวช ประเพณีสรงน้ำพ่อท่านคล้อย และประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุน้อย โครงสร้างการบริหารของโรงเรียน โรงเรียนวัดจันดีแบ่งโครงสร้างงานเป็น 5 ฝ่ายงาน 1.งานวิชาการ 2.งานบุคลากร 3.งานการเงินและงบประมาณ 4.งานบริหารทั่วไป 5.งานสัมพันธ์ชุมชน