ดอกไม้ร่วง

แนะนำตนเอง
ชื่อ : นางสาวกิตติมา มณีโชติ (นิล)

ภูมิลำเนา : อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่อยู่ปัจจุบัน : 207/1 หมู่ 2 ตำบลจันดี อำเภอฉวาง

จังหวัด นครศรีธรรมราช

สถานที่ทำงาน : โรงเรียนวัดจันดี อำเภอช้างกลาง

จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสพป.นศ2

วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 4 วิเคราะห์สถานศึกษา

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
           โรงเรียนวัดจันดี  ตั้งอยู่  หมู่ 10 ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช                 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
                 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษา ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน  678 คน  มีข้าราชครู      คน  ครูช่วยสอน   1 คน  ครูจ้างสอน 2 คน
ครูตามโครงการsp2 2 8o  เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนคือ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 7  และ หมู่ที่ 10 ตำบลหลักช้าง  อำเภอช้างกลาง
สภาพโดยรวมของโรงเรียนวัดจันดี
                โรงเรียนวัดจันดีอยู่ในชุมชนตลาดจันดี เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา  ค้าขายและรับจ้าง  เป็นชุมชนที่มีประชากรต่างถิ่นมาก          ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีสารทเดือนสิบ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีการบวช ประเพณีสรงน้ำพ่อท่านคล้อย และประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุน้อย
               
โครงสร้างการบริหารของโรงเรียน
         โรงเรียนวัดจันดีแบ่งโครงสร้างงานเป็น 5 ฝ่ายงาน
1.       งานวิชาการ
2.       งานบุคลากร
3.       งานการเงินและงบประมาณ
4.       งานบริหารทั่วไป
5.       งานสัมพันธ์ชุมชน

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 5 สรุปการศึกษาดูงานมาเลเซีย-สิงคโปร์

การไปศึกษาดูงานประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์
 ในระหว่างวันที่ 24-28 ม.ค.2554 โดยมีรายละเอียดในการเดินทาง ดังนี้

วันที่ 1 (24 ม.ค. 2554)

นักศึกษามาขึ้นรถทัวร์ของบริษัทศิรินครทัวร์ จุดแรกที่ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช  เวลา 03.30 น.   เริ่มออกเดินทางเวลา 04.00 น.  และจอดรับนักศึกษาที่ สามแยกสวนผัก อ.ร่อนพิบูลย์  อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง  รถแล่นมาถึงด่านชายแดนไทย-มาเลเซีย เวลาประมาณ 11.00 น.  นักศึกษาทุกคนเตรียมเอกสารการเดินทางเพื่อออกนอกประเทศไทย  และเดินทางเข้าประเทศมาเลเซีย หลังจากนั้นรถแล่นตรงไปยังจุดศึกษาดูงาน ณ โรงเรียน Kodiang ของรัฐเคดาห์ ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง มีนักเรียน 500 กว่าคน ครู ประมาณ 80 คน เปิดสอนตังแต่ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา โดยโรงเรียนจะเปิดสอน เวลา 07.00 น. ถึงเวลา 12.00 น.  แต่การศึกษาดูงานครั้งนี้ได้ประโยชน์น้อย เพราะส่วนใหญ่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ จึงไม่สามารถตามถึงสิ่งที่ต้องการจะศึกษาได้
เมื่อศึกษาดูงานเสร็จ ก็นั่งรถต่อไปสู่เกาะปีนัง  และได้แวะรับประทานอาหารเย็น ซึ่งอาหารที่นี่มีรสจืดมาก ต้องใช้พริกน้ำปลาเพิ่มรสชาติ หลังจากนั้นเดินทางไปโรงแรมเพื่อพักผ่อน                                                                                     


 วันที่ 2 (25 ม.ค. 2554)
          นักศึกษาตื่นเวลา 05.00 น หรือ 06.00 น. ของมาเลเซีย  หลังจากทำธุระส่วนตัวเสร็จก็มารับประทานอาหารเช้า
ของโรงแรม  แล้วนั่งรถเพื่อเดินทางไปยังป้อมปืนสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 หลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ระหว่างทางแวะชมพระราชวังของประเทศมาเลเซีย อนุสรณ์ทหารอาสา  ตึกแฝดเปโตรนาส เป็นตึกที่มีความสูง 452 เมตร  แล้วเดินทางสู่เกนติ้งเมืองมหานครแห่งความบันเทิงบนภูเขาสูง 
  ซึ่งต้องนั่งกระเช้าไฟฟ้า(SKY WAY ) ขึ้นไป เมื่อเข้าที่พักและได้จัดการกับสัมภาระแล้วก็มารับประทานอาหาร หลังจากนั้นได้เข้าไปดูบรรยากาศของบ่อนคาสิโน แล้วกลับไปพักผ่อน     
                    
  วันที่ 3 (26 ม.ค. 2554)
               หลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้ว ก็เดินทางออกจากเกนติ้งโดยรถประจำทาง  และขึ้นรถเดินทางออกจากเมืองปุตราจายา และชมตึกรัฐสภา มัสยิดสีชมพู จนเดินทางมาถึงด่านและนำเอกสารเพื่อใช้ในการออกจากประเทศมาเลเซีย และเข้าประเทศสิงคโปร์ พักผ่อนที่นี่ 1 คืน
 

วันที่4 (27 ม.ค. 2554)
หลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้วก็เดินทางไปยังอ่าวสิงคโปร์ ถ่ายรูปกับรูปปั้นสิงโตพ่นน้ำที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศ และเที่ยวย่านการค้าบริเวณถนนออร์ชาร์ด เที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยังเกาะเซ็นโตซ่า ศูนย์รวมความบันเทิงที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกของสิงคโปร์ ชมภาพยนต์ 4 มิติ หลังจากนั้นรับประทานอาหารเย็น และรอชม Song of the sea แล้วไปล่องเรือชมเมืองสิงคโปร์ยามค่ำคืน จากนั้นเดินทางออกจากสิงคโปรเข้าสู่เมืองยะโฮบารู ประเทศมาเลเซีย แวะพักผ่อนที่โรงแรม


                       
      วันที่ 5 (28 ม.ค. 2554)                     
 เมื่อรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมแล้วได้เดินทางกลับโดย ผ่านกรุงกัวลาลัมเปอร์ จากนั้นเดินทางถึงดิวตี้ฟรี ร้านค้าปลอดภาษี และเมื่อถึงด่านให้เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารเพื่อออกจากประทศมาเลเซีย  และตรวจเอกสารเข้าประเทศไทยที่ด่านของไทย  รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัยแล้วขึ้นรถเดินทางกลับสู่ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช  ซึ่งในการเดินทางครั้งนี้นักศึกษาทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพ

                                                                           

   
การศึกษาดูงานครั้งนี้ข้าพเจ้าคิดว่าถึงแม้จะไม่ประสบความสำเร็จ
ในเรื่องการศึกษาดูงาน  แต่ทุกคนประสบความสำเร็จในความรัก ความสนิทสนม
 และความสามัคคี

                                                                                                         


  

                                                                             
            
              

         วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ประวัติส่วนตัว         ชื่อ                     นางสาวกิตติมา  มณีโชติ
         ชื่อเล่น               นิล
         ที่อยู่ปัจจุบัน       207/1 หมู่ 2
                                   ตำบลจันดี 
                                   อำเภอฉวาง 
                                                            จังหวัดนครศรีธรรมราช
                                  สถานที่ทำงาน   โรงเรียนวัดจันดี
                                                            อำเภอช้างกลาง 
                                                            สังกัดสพป.นศ 2

                  ปรัชญา              ทุกคนล้วนมีทั้งขาวและดำ
                  คติสอนใจ         ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

การใช้โปรแกรม spss for windows

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
การใช้โปรแกรม spss for windows
มีขั้นตอนดังนี้
1. เปิดเครื่อง ไปเมนูProgram หา"spss for windows"
2. ไปคลิก variable view เพื่อใส่ตัวแปร
      2.1 ใส่ชื่อตัวแปรที่ช่อง name เช่น เพศ ระดับการศึกษา เป็นต้น
      2.2 คลิก values เพื่อกำหนดค่าของตัวแปร เช่น ชาย 1 หญิง 2
      2.3 ใส่ข้อคำถามชุดที่หนึ่ง ข้อ 1 เป็น a1 ในช่อง name แถวต่อไป
      2.4 คลิก values เพื่อกำหนดค่าของตัวแปร เช่น
              1 น้อยที่สุด
              2 น้อย
              3 ปานกลาง
              4 มาก
              5 มากที่สุด
     2.5 ใส่หัวข้อคำถามชุดที่หนึ่ง ข้อ 2 เป็น a2  ในช่อง name แถวต่อไป
คลิก values เพื่อกำหนดค่าของตัวแปร เช่นข้อ 1 (สามารถ copy ได้ โดย คลิกขวาที่ values แถวบน คลิก copy แล้ว คลิกขวาใน values ช่องที่ต้องการ คลิก paste )
     2.6 เมื่อใส่ข้อคำถามชุดที่หนึ่งหมดแล้ว ใส่ข้อคำถามชุดที่สอง ข้อ 1 เป็น b1 ข้อ 2 เป็น b2 ในช่อง name แถวต่อไป
3. คลิก data view ที่ระเบียงแถบล่าง  เพื่อใส่คะแนน
     3.1 .ใส่ข้อมูล ของแบบสอบถามชุดที่ 1 
                - ช่องเพศ หากเป็นชาย ใส่ 1 เป็นหญิง ใส่ 2
                - a1 ใส่ 1 หรือ 2  หรือ 3 หรือ 4 หรือ 5 ตามแบบสอบถาม
                   ปฏิบัติเช่นนี้จนครบตามจำนวนแบบสอบถาม

สถานที่ทำงานของฉัน

บุคลากรของโรงเรียน

กิจกรรมที่ 4 วิเคราะห์บริบทสถานศึกษา

ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลทั่วไป โรงเรียนวัดจันดี ตั้งอยู่ หมู่ 10 ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษา ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 678 คน มีข้าราชครู คน ครูช่วยสอน 1 คน ครูจ้างสอน 2 คน ครูตามโครงการsp2 2 8o เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนคือ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 7 และ หมู่ที่ 10 ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง สภาพโดยรวมของโรงเรียนวัดจันดี โรงเรียนวัดจันดีอยู่ในชุมชนตลาดจันดี เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา ค้าขายและรับจ้าง เป็นชุมชนที่มีประชากรต่างถิ่นมาก ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีสารทเดือนสิบ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีการบวช ประเพณีสรงน้ำพ่อท่านคล้อย และประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุน้อย โครงสร้างการบริหารของโรงเรียน โรงเรียนวัดจันดีแบ่งโครงสร้างงานเป็น 5 ฝ่ายงาน 1.งานวิชาการ 2.งานบุคลากร 3.งานการเงินและงบประมาณ 4.งานบริหารทั่วไป 5.งานสัมพันธ์ชุมชน