ดอกไม้ร่วง

แนะนำตนเอง
ชื่อ : นางสาวกิตติมา มณีโชติ (นิล)

ภูมิลำเนา : อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่อยู่ปัจจุบัน : 207/1 หมู่ 2 ตำบลจันดี อำเภอฉวาง

จังหวัด นครศรีธรรมราช

สถานที่ทำงาน : โรงเรียนวัดจันดี อำเภอช้างกลาง

จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสพป.นศ2

วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ประวัติส่วนตัว         ชื่อ                     นางสาวกิตติมา  มณีโชติ
         ชื่อเล่น               นิล
         ที่อยู่ปัจจุบัน       207/1 หมู่ 2
                                   ตำบลจันดี 
                                   อำเภอฉวาง 
                                                            จังหวัดนครศรีธรรมราช
                                  สถานที่ทำงาน   โรงเรียนวัดจันดี
                                                            อำเภอช้างกลาง 
                                                            สังกัดสพป.นศ 2

                  ปรัชญา              ทุกคนล้วนมีทั้งขาวและดำ
                  คติสอนใจ         ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

การใช้โปรแกรม spss for windows

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
การใช้โปรแกรม spss for windows
มีขั้นตอนดังนี้
1. เปิดเครื่อง ไปเมนูProgram หา"spss for windows"
2. ไปคลิก variable view เพื่อใส่ตัวแปร
      2.1 ใส่ชื่อตัวแปรที่ช่อง name เช่น เพศ ระดับการศึกษา เป็นต้น
      2.2 คลิก values เพื่อกำหนดค่าของตัวแปร เช่น ชาย 1 หญิง 2
      2.3 ใส่ข้อคำถามชุดที่หนึ่ง ข้อ 1 เป็น a1 ในช่อง name แถวต่อไป
      2.4 คลิก values เพื่อกำหนดค่าของตัวแปร เช่น
              1 น้อยที่สุด
              2 น้อย
              3 ปานกลาง
              4 มาก
              5 มากที่สุด
     2.5 ใส่หัวข้อคำถามชุดที่หนึ่ง ข้อ 2 เป็น a2  ในช่อง name แถวต่อไป
คลิก values เพื่อกำหนดค่าของตัวแปร เช่นข้อ 1 (สามารถ copy ได้ โดย คลิกขวาที่ values แถวบน คลิก copy แล้ว คลิกขวาใน values ช่องที่ต้องการ คลิก paste )
     2.6 เมื่อใส่ข้อคำถามชุดที่หนึ่งหมดแล้ว ใส่ข้อคำถามชุดที่สอง ข้อ 1 เป็น b1 ข้อ 2 เป็น b2 ในช่อง name แถวต่อไป
3. คลิก data view ที่ระเบียงแถบล่าง  เพื่อใส่คะแนน
     3.1 .ใส่ข้อมูล ของแบบสอบถามชุดที่ 1 
                - ช่องเพศ หากเป็นชาย ใส่ 1 เป็นหญิง ใส่ 2
                - a1 ใส่ 1 หรือ 2  หรือ 3 หรือ 4 หรือ 5 ตามแบบสอบถาม
                   ปฏิบัติเช่นนี้จนครบตามจำนวนแบบสอบถาม

สถานที่ทำงานของฉัน

บุคลากรของโรงเรียน

กิจกรรมที่ 4 วิเคราะห์บริบทสถานศึกษา

ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลทั่วไป โรงเรียนวัดจันดี ตั้งอยู่ หมู่ 10 ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษา ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 678 คน มีข้าราชครู คน ครูช่วยสอน 1 คน ครูจ้างสอน 2 คน ครูตามโครงการsp2 2 8o เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนคือ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 7 และ หมู่ที่ 10 ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง สภาพโดยรวมของโรงเรียนวัดจันดี โรงเรียนวัดจันดีอยู่ในชุมชนตลาดจันดี เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา ค้าขายและรับจ้าง เป็นชุมชนที่มีประชากรต่างถิ่นมาก ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีสารทเดือนสิบ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีการบวช ประเพณีสรงน้ำพ่อท่านคล้อย และประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุน้อย โครงสร้างการบริหารของโรงเรียน โรงเรียนวัดจันดีแบ่งโครงสร้างงานเป็น 5 ฝ่ายงาน 1.งานวิชาการ 2.งานบุคลากร 3.งานการเงินและงบประมาณ 4.งานบริหารทั่วไป 5.งานสัมพันธ์ชุมชน